Metalni ormani za poluindirektno merenje

Metalni merno razvodni ormani primenjuju se za smeštaj niskonaponskih ili visokonaponskih mernih grupa.Prave se od dva puta dekapiranog lima.

Merno razvodni orman za poluindirektno merenje električne energije sastoji se od tri dela: priključnog, mernog i razvodnog.

U priključni deo se montiraju glavni prekidač i strujni merni transformatori.Ovaj deo je pod poklopcem koji se plombira na dva dijagonalna zavrtnja.U poklopcu se nalazi otvor za prolaz delova glavnog prekidača koji su pristupačni potrošaču (poluga za ručno uključenje i isključenje).

Merna garnitura sa merno priključnom kutijom montira se na pertinaks ploču.

Razvodni deo se izvodi u zavisnosti od potreba potrošača, a može se i izostaviti ukoliko se projektom električne instalacije previđa razvod preko posebne razvodne table.

Merno priključna kutija, kao i deo u kome se smeštaju glavni prekidač i strujni merni transformatori po završetku šemiranja i povezivanja ormana moraju se plombirati.

Ovi ormani su predviđeni za ugradnju na/u zid s tim da donja ivica ormana bude na visini 1,2m od stajališta.

Ovi merni ormani se zaključavaju tipskom bravom po sistemu “glavnog ključa”.